Bekämpningsmedel i ekologisk mat

Är ekologisk mat verkligen fri från gifter? EU kommer 2019 att starta ett kontrollprogram för att kontrollera olika bekämpningsmedel i vår mat. Se skillnaderna mellan konventionell- och ekologisk odling samt hur olika typer av bekämpningsmedel påverkar vår mat och vår natur.

Bekämpningsmedel i ekologisk mat

Vad är ekologisk mat?
För att livsmedel ska få klassas som ekologiska får inte syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel användas vid odling. Vissa typer av naturligt förekommande bekämpningsmedel får användas även vid ekologisk odling. Ekologiskt handlar om mycket mer än bara bekämpningsmedel, det är hela cirkeln av de som arbetar med odlingen, djurens hälsa och frihet för rörelse samt att naturen som ska må bra och vara välmående även i framtiden.

EU startar nytt kontrollprogram för bekämpningsmedel
Den 1 januari 2019 kommer EU att samordna ett treårigt kontrollprogram för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs och för att bedöma konsumenternas exponering för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.

Därför kan reglerna för vilka bekämpningsmedel som får användas ändras under kommande år. Vi ser med spänning fram emot vad som kommer hända inom jordbruket.

Vilka bekämpningsmedel är tillåtna idag?
Bekämpningsmedel är produkter som är framställda för att påverka (döda, förhindra framväxt av, eller på annat sätt reglera tillväxt av) levande organismer som uppfattas som skadliga.
Även ekologiska produkter innehåller bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel. Det är stor skillnad mellan växtskyddsmedel som används vid ekologisk odling och vanligt syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel.ekologisk mat

Växtskyddsmedel är ämnen som har tagits fram ur växter eller animalier (såpor, vegetabiliska oljor med mera), mikroorganismer och mineraler som svavel eller kopparbaserade bekämpningsmedel. Bekämpningsmedlen som är tillåtna idag för ekologisk odling utmärks dels av sitt ursprung och dels av att de har låg giftighet och oftast bryts ner snabbt.

Bekämpningsmedel som oftast används inom konventionell odling kallas för syntetiska kemikalier. Dessa är kemisk tillverkade. De flesta kemiska bekämpningsmedel som används i jordbruket medför hälso- eller miljörisker, men vilka och hur stora varierar mycket, eftersom medlen har helt olika egenskaper och kemisk sammansättning.

Finns det inga syntetiska bekämpningsmedel i ekologisk mat?
Jo det finns det faktiskt. Bekämpningsmedel från konventionell odling stannar inte kvar på åkrarna utan gifterna sprids med vind och vatten. Idag finns det rester av kemikalier från ett konventionellt jordbruk i princip över allt. I regnet, i vårt dricksvatten och tungmetaller som kadmium finns i jordarna både av naturliga och onaturliga orsaker som trafikutsläpp och konstgödsel. Därför kan dessa kemikalier även hittas i viss mån i ekologisk mat, dock i betydligt mindre skala. Den stora skillnaden på ekologisk odling till skillnad från konventionell odling är att den inte tillför nya gifter till vår jord och vatten.

Är ekologiskt verkligen bättre för naturen?
Att odla ekologiskt påverkar naturen mindre vilket framför allt märks genom att den biologiska mångfalden på en svensk ekologisk gård är ca 30 procent högre än på en konventionell gård. Då man inte använder kemiska besprutningsmedel utan istället måste skapa bästa möjliga förutsättningar för grödorna samt välja grödor som är starka och klarar av angrepp bättre. Ekologiska fruktodlare måste även gynna mångfalden genom att exempelvis plantera in träd med fågelholkar på sina åkrar för att locka dit fåglar som äter upp skadeinsekter. Andra släpper skalbaggar på sina åkrar som äter upp skadedjuren utan att skada grödorna.

konventionella jordbruk satsar oftast på antingen djur eller växtodling vilket ger problem för miljön. Bonden med djur behöver foder till sina djur och växtbonden behöver näring till sina plantor. Därför importeras det foder från exempelvis Sydamerika där regnskogen huggs ner för att vi ska få billigt djurfoder. Växtbonden behöver näring till sina grödor vilket gör att denna köper industriellt tillverkat konstgödsel som kryddar åkrarna med kadmium som är en klimatbov och ökar riskerna för benskörhet samt njurskador hos dem som äter maten. På grund av det får svenska staten betala fyra miljarder kronor varje år på grund av de benfrakturer som kadmium orsakar. En ekologisk bonde däremot satsar ofta på både djur och växter vilket gör att djuren får foder som odlas på gården och växterna får näring från djurens gödsel. Det blir ett eget kretslopp där näringen på gården cirkulerar.

Källor:

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/bekampning-inom-ekologisk-och-oekologisk-odling.pdf

https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-2018555

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/ekologisk-mat1

https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/jordbruk/eko/ekologiskt-nobbar-gifterna

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kemiska_bekampningsmedel_rapport_naturskyddsforeningen.pdf

Tillbaka